รับสมัครสถาปนิก / รับสมัครอินทีเรีย

ไม่จำกัดประสบการณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ขอเพียงมีความตั้งใจ สนใจ เรียนรู้ สิ่งใหม่ใหม่อยู่เสมอ

ส่งผลงานที่ต้องการนำเสนอ ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดขนาด

นำเสนอความสามารถได้เต็มที่ไม่จำกัด

ส่งผลงานที่ต้องการนำเสนอมาที่

[email protected]

……………………………………………………………………………