Restaurant, Jiangyou China

งานออกแบบร้านอาหารของโรงแรม โดยออกแบบเป็นทางเดินเชื่อมต่อมาจากส่วนโถงต้อนรับ

โดยต้องการให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้เดินผ่านส่วนที่เป็นคอร์ทบ่อน้ำตรงกลางเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศก่อนเข้ามานั่งรับประทานอาหาร

และให้คอร์ทได้ทำหน้าที่เป็นวิวของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วย

ออกแบบโรงแรม, รับออกแบบโรงแรม, บริษัทออกแบบโรงแรม, บริษัทรับออกแบบโรงแรม, ออกแบบรีสอร์ท, รับออกแบบรีสอร์ท, บริษัทออกแบบรีสอร์ท, สถาปนิกออกแบบโรงแรม, สถาปนิกออกแบบรีสอร์ท, ออกแบบอาคาร, สถาปนิก, โรงแรมสวย,